جعبه بروشور

جعبه بروشور یک ابزارک دستی است برای استفاده‌ی فایلهایی که میخواهید برای دانلود بگزارید
بهترین روش استفاده آن در صفحه ساز است. برای مثال:

دانلود کاتالوگ ما

 

دانلود بروشور ما

 

دانلود کاتالوگ ما

 

دانلود فایل راهنمای استفاده